Hlavní cíle činnosti:

 1. Usilovat o maximální využití duševního potenciálu svých členů a obhajovat jejich morální, hospodářské s odborné zájmy.
 2. Shromažďovat, analyzovat a rozšiřovat vědecká poznání a zkušenosti naší i zahraniční vědecké, technické i ekonomické praxe.
 3. Propagovat naše stavebnictví v tuzemsku i zahraničí.
 4. Spolupracovat při tvorbě naší legislativy pro oblast stavebnictví a její následné harmonizaci s legislativou zemí Evropské unie.
 5. Spolupracovat se školami při výchově technického dorostu, vytvářet podmínky pro doplňování odborné kvalifikace svých členů , poskytovat profesní informace a vydávat teoretické i praktické metodické pomůcky v různých oborech výstavby.
 6. Být v přímém kontaktu s vysokými školami stavebními v Praze, Brně a v Ostravě a pozitivně ovlivňovat jejich učební plány.
 7. Spolupracovat s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, připravovat své členy k autorizačním zkouškám.
 8. Aktivně pracovat v Radě výstavby nevládních organizací působících v oblasti stavebnictví.
 9. Zajišťovat kontakty s tuzemskými i zahraničními stavovskými organizacemi stejného zaměření, podporovat společenské a kulturní styky mezi stavebními inženýry.
 10. Poskytovat znalecké posudky, odbornou a poradenskou pomoc orgánům státní správy a samosprávy
 11. Cíle a poslání uskutečňuje ČSSI klubovou činností, pořádáním odborných a vzdělávacích akcí, konzultací , exkurzí , přednášek a seminářů.
 12. Podporovat studenty škol se stavebním zaměřením a připravovat jejich absolventy na působení v praxi.

Členem ČSSI se může stát:

Řádný člen:

 • fyzická osoba s vysokoškolským vzděláním, činná ve výstavbě, tedy nejen stavební inženýr,
 • právnická osoba, činná ve výstavbě a ve výrobě stavebních hmot,
 • inženýr, cizí státní příslušník

Přidružený člen (nemá hlasovací právo):

 • osoba se středoškolským vzděláním stavebního oboru nebo i jiného oboru, pokud je činná ve stavebnictví
 • právnická osoba, jejím přijetí za člena se řídí smluvním ujednáním
 • členové Odborných společností ČSSI

Čestný člen:

 • čestným členem může být navržen orgány ČSSI a schválen vynikající odborník nebo osoba , která se zasloužila o ČSSI nebo rozvoj oboru
 • může se stát i cizí státní příslušník, splňující podmínky

Členské příspěvky oblastní pobočky ČSSI Brno činí:

 1. Řádný člen   500,- Kč / rok
 2. Důchodci   300,- Kč / rok
 3. Absolventi
  (2 roky po ukončení)  250,- Kč / rok
 4. Právnické osoby   5000,- Kč / rok - minimální sazba

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

Konkrétní připravované akce jsou uvedeny na následující stránce a jsou neustále aktualizovány.